Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lợn con tháng 2/2011

 

Địa chỉ khảo nghiệm: Nguyễn Văn Ngự - Thôn Vực- Liêm Cần – Thanh Liêm – Hà Nam

Điện thoại: 0973.305.169

Thời gian khảo nghiệm: 01/02/2011  đến ngày 30/02/2011

Sản phẩm khảo nghiệm: Hỗn hợp lợn con X2000-R

Kết quả khảo nghiệm:

TT

 Các chỉ tiêu theo dõi

ĐVT

Kết quả

1

Giống gia súc

 

3/4 máu ngoại

2

Số con

Con

10

3

Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm

Kg

192

4

Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm

Kg

8

5

Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm

Kg

23

6

Tăng trọng bình quân gr/con/ngày

Gram

500

7

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR)

Kg

1,28

8

Chi phí thức ăn/kg tăng trọng

đồng

20.992

 * Ghi chú: Giá tính tại thời điểm khảo nghiệm