Kết quả khảo nghiệm đậm đặcT5/2012

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM SẢN PHẨM SH333+CHÁO...

- Địa điểm khảo nghiệm: Hộ chăn nuôi Anh Hào - Xóm 1 - Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An

- Điện thoại: 0977.257.470

- Thời gian khảo nghiệm: từ ngày 17/5 đến ngày 27/5/2012

- Phương pháp khảo nghiệm: Nấu cháo bổ sung đậm đặc SH333

- Kết quả khảo nghiệm:

TT Các chỉ tiêu theo dõi ĐVT Kết quả
1 Gia súc   F2
2 Số con Con 09
3 Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm Kg 70,2
4 Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm Kg 9
5 Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm Kg 15
6 Tăng trọng bình quân gram/con/ngày Gram 600
7 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR) Kg 1,3