Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con tháng 8/2011

Khảo nghiệm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

 

Địa chỉ khảo nghiệm: Cao Thế Anh - Xóm 1, Diễn Châu, Nghệ An. ĐT: 0169.807.6813 

Thời gian khảo nghiệm: 15/08/2011  đến ngày 21/08/2011

Sản phẩm khảo nghiệm: Hỗn hợp lợn con Newpeo X2000-R

Kết quả khảo nghiệm:

TT

 Các chỉ tiêu theo dõi

ĐVT

Kết quả

1

Giống gia súc

 

F 1, ½ máu ngoại

2

Số con

Con

9

3

Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm

Kg

59

4

Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm

Kg

14,5

5

Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm

Kg

19,5

6

Tăng trọng bình quân kg/con/tháng

Kg

24,9

7

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR)

Kg

1,3