Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lơn con

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R
                                                                      KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM

1. Địa điểm khảo nghiệm: Trại thực nghiệm -
2. Thời gian khảo nghiệm: từ 23/10/2012 đến ngày 31/10/2012
3. Kết quả khảo nghiệm


TT Các chỉ tiêu theo dõi ĐVT Kết quả
1 Giống gia súc   F2 (3/4 máu ngoại)
2 Số con Con 05
3 Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm Kg 23
4 Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm Kg 10.7
5 Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm Kg 13.8
6 Tăng trọng bình quân gram/con/tháng kg 10.3
7 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR) Kg 1.48

Nhận xét: Tính thèm ăn cao
               Phân màu vàng nâu
               Da hồng, lông mượt