Quy định hội thảo phòng chống dịch bệnh cho lợn

Quy định tổ chức hội thảo phòng chống dịch bệnh cho lợn áp dụng từ ngày 01/06/2011

 

CÔNG TY TNHH TM VIC

Số: 125/ QĐ - VIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2011

QUY ĐỊNH

V/v: Tổ chức hội thảo phòng chống dịch bệnh cho lợn

I. Mục đích, ý nghĩa

Hiện nay giá lợn hơi đang rất cao, người dân muốn phát triển chăn nuôi nhưng tâm lý e ngại dịch bệnh

Vì vậy, trong tháng 6,7,8 năm 2011 các đơn vị tập trung tổ chức các cuộc hội thảo với nội dung “Hội thảo phòng chống dịch bệnh”

II. Tổ chức thực hiện

1. Quy mô hội thảo: 80 - 100 người/cuộc hội thảo. Đối tượng tham dự phải là cac hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại đang chăn nuôi lợn tại địa phương

2. Ngoài số lượng hội thảo đầu bờ vẫn duy trì phù hợp, mỗi đơn vị phải liên hệ tổ chức ít nhất 2 hội thảo phòng chống dịch bệnh/tháng

3. Nội dung các slide hội thảo do phòng KHTT & KT xây dựng trình Tổng giám đốc duyệt trước khi gửi cho các chi nhánh, nhà máy. Các chi nhánh, nhà máy giao cho tổ trưởng kỹ thuật thực hiện các nội dung hội thảo trên

 

          Quy định này được áp dụng từ ngày 01/6/2011. Riêng hội thảo đầu bờ vẫn thực hiện theo quy định cũ

 

 

Nơi gửi: - Các chi nhánh, nhà máy

               - GĐ BH Hải Phòng

               - Phòng KHTT & KT

    CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC

Tổng giám đốc công ty đã ký